Program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” jest zadaniem realizowanym w ramach projektu pt. „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego”.

Wartość projektu: 26 266 571,10 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich:  25 475 311,10zł

Okres realizacji projektu:  od 15.10.2022 do 31.12.2023 

Okres realizacji programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy” obejmuje czas od 15 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Jednostka realizująca: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik projektu: dr Agnieszka Różycka

O działaniach UWdlaUA: Omówienie

Witamy na naszej stronie poświęconej działalności UWdlaUA. Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć o UWdlaUA, w tym informacje o naszym zespole, usługach, kursach językowych, trybach studiów i zasadach.

Zespół O działaniach UWdlaUA

Nasz zespół operacyjny UWdlaUA jest zawsze do Twojej dyspozycji. Aby dowiedzieć się więcej o naszych zasobach i usługach oraz kursach językowych, odwiedź naszą stronę „Actualności, Kursy i Wydarzenia„.

Usługi O działaniach UWdlaUA

W ramach O działaniach UWdlaUA, oferujemy szereg usług spełniających najwyższe standardy. Kluczowe funkcje i działania naszego zespołu w ramach UWdlaUA koncentrują się na zapewnieniu jak najlepszej obsługi. Więcej informacji o naszych działaniach i planach można znaleźć na naszej stronie na Facebooku.

Uniwersytet Warszawski rozpoczął realizację działań w ramach programu pn. Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy wspierającego uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 r.

W wyniku prowadzonego od lutego 2022 roku sieciowania koordynatorów inicjatyw proukraińskich realizowanych na UW udało się osiągnąć interdyscyplinarny charakter planowanego wsparcia, w wyniku czego Program skupia aż 27 różnych działań realizowanych przez pracowników z 30 różnych jednostek z UW i jest nadzorowany przez WNE UW.

Zakładane jest, iż w ramach całego programu (do grudnia 2023) zostanie objętych wsparciem min. 6000 obywateli Ukrainy.

Grupa docelowa: społeczność pozaakademicka składająca się z obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później, są to osoby niebędące standardowymi odbiorcami szkolnictwa wyższego

cel: min. 6 000 osób

Cele działań

Głównymi celami proponowanych działań jest wsparcie osób z Ukrainy przybyłych na terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 roku lub później:

 • w poszukiwaniu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, zgodnie z preferencjami i umiejętnościami,
 • nauka języka polskiego poprzez praktykę,
 • budowanie niezależności ekonomicznej ukraińskich rodzin,
 • zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny mieszkańców Polski (w tym największej mniejszości w Polsce); rozwój i dobrobyt społeczny,
 • integracja środowiskowa z lokalną lub branżową społecznością,
 • zapobieganie wykluczeniu młodzieży i całych rodzin, zapobieganie marginalizacji i przestępczości.

Wszystkie działania oferowane w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników. Wymagania na etapie rejestracji:

 • wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (podpis elektroniczny, ePUAP lub tradycyjny),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z programem,
 • przekazanie kopii zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL,

W trakcie realizacji Programu konieczne jest:

 • podpisywanie list obecności podczas działań, mające na celu potwierdzenie udziału w zajęciach – wymagana przynajmniej jedna udokumentowana obecność,
 • potwierdzanie swojej tożsamości w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z Programu,
 • respektowanie regulaminów korzystania z obiektów, w których odbywają się zajęcia stacjonarne,
 • respektowanie regulaminu uczestniczenia ze szkoleń e-learningowych.

 W programie zaplanowano następujące działania: 

 1. kursy języka polskiego jako obcego
 2. kursy języka angielskiego
 3. kursy innych języków (francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński)
 4. warsztaty planowania kariery i aktywizacji zawodowej
 5. wielopokoleniowe adaptacyjne spacery miejskie po Warszawie
 6. warsztaty i wsparcie psychologiczne
 7. warsztaty z przedsiębiorczości warsztaty „jak uczyć się skutecznie”
 8. spotkania adaptacyjne dla dzieci i młodzieży
 9. eksperymentalne warsztaty przyrodnicze
 10. kursy komputerowe (Excel, Word, Power Point, podstawy programowania, cyberbezpieczeństwo, digital marketing, platformy sieciowe, media społecznościowe i inne)
 11. webinaria wspierające opiekunów, wychowawców i trenerów zaangażowanych w pomoc dzieciom z Ukrainy
 12. wsparcie prawne migrantów (warsztaty + konsultacje)
 13. intensywny kurs przygotowujący do podjęcia studiów lub pracy w języku polskim
 14. dostosowanie kompetencji wysoko wykwalifikowanych migrantów
 15. wykłady otwarte połączone z warsztatami
 16. konferencja podsumowująca z uroczystym wręczeniem certyfikatów
 17. wsparcie osób z Ukrainy, tłumacze, asysta językowa
 18. obsługa informatyczna platformy e-learningowej
 19. zajęcia edukacyjno-adaptacyjne dla osób dorosłych
 20. spotkania rodzinne
 21. warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej
 22. Krótkie wyjazdy edukacyjne i pobudzające zainteresowania
 23. Wydarzenia kulturalne (np. wystawy, pokazy)
 24. Warsztaty edukacyjne dotyczące wspierania osób z niepełnosprawnościami
 25. Spotkania dla uczniów, wsparcie edukacyjne
 26. Spotkania z polską i ukraińską tradycją oraz kulturą

Dodatkowo w ramach realizacji projektu prowadzone będą działania wspomagające:

 1. konferencja podsumowująca z uroczystym wręczeniem certyfikatów
 2. wsparcie osób z Ukrainy, tłumacze, asysta językowa
 3. obsługa informatyczna platformy e-learningowej

W działania w ramach projektu (lub prowadzące do powstania ostatecznej propozycji) są zaangażowani pracownicy jednostek:

 • Wydziału Nauk Ekonomicznych,
 • Wydziału Neofilologii,
 • Wydziału Polonistyki,
 • Wydziału Psychologii,
 • Wydziału Lingwistyki Stosowanej,
 • Wydziału Biologii,
 • Wydziału Pedagogiki,
 • Wydziału Prawa i Administracji,
 • Wydziału Historii,
 • Wydziału Zarządzania,
 • Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce,
 • Wydziału Archeologii,
 • Uniwersytetu Otwartego,
 • Biura ds. Rozwoju UW,
 • Welcome Point,
 • Biura Karier,
 • Ośrodka Badań nad Migracjami,
 • Ośrodka Studiów Amerykańskich,
 • Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • Centrum Pomocy Psychologicznej,
 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
 • Biura Innowacji Dydaktycznych,
 • Centrum Badań nad Kulturą Warszawy,
 • Studium Europy Wschodniej,
 • Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii,
 • Szkoły Edukacji PAFW i UW
 • Chóru Akademickiego UW
 • Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
 • Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

Wsparcie organizacji spoza UW:

 • Global Compact Network Ukraine (organizacja pozarządowa działająca w ramach United Nations),
 • Fundacja Liderzy Przemian
 • Dom Ukraiński
 • ABA ROLI Ukraine
 • OPORA
 • Kolektyw STUS
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
 • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Kancelaria prawna zajmująca się cyberbezpieczeństwem
 • Szkoły podstawowe i średnie
 • Organizacje studenckie
 • i wiele innych…

Jest to największy projekt proukraiński w ramach III osi PO WER w polskim szkolnictwie wyższym, żadna inna jednostka naukowa ani uczelnia nie zdobyła się na taką skalę i różnorodność działań.

W ramach projektu utworzone zostało centrum działań ukraińskich na UW przy ulicy Dobrej 55 – miejsce, w którym odbywają się szkolenia, wykłady, zajęcia dla dzieci, konsultacje prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe, wieczory dyskusyjne, czy zwykłe spotkania przy herbacie…